Kontakt

Ko­reš­pon­den­čná ad­re­sa

Re­dak­cia WINK
Klad­nian­ska 60
821 05 Bra­tis­la­va
Slo­ven­ská re­pub­li­ka
Tel.: +421 2 4342 0956
E-mail: ­info@wink.sk, redakcia@wink.sk

Ria­di­teľ vy­da­va­teľ­stva

Mar­tin Drob­ný (mdrobny@dvnet.sk)

Šéfredaktorka

Lea Drobná (drobna.lea@wink.sk)

Zástupkyňa šéfredaktorky

Kaja Čemová  (cemova.kaja@wink.sk)

Inzercia

drobna.lea@wink.sk
tel.: +421 911 433 233

Od­bor­ná re­dak­cia

Lea Drobná, Kaja Čemová, Silvia Trnovská, Eva Gajdošová, Gabriela Sárkányová, Michaela Šutková, Angelika Vavrová, Brigit Gálová, Ria Kollárová, Pavol Pluchta

Ja­zy­ko­vá re­dak­tor­ka

Eva Gajdošová (gajdosova.eva@wink.sk) 

Eko­no­mic­ký ria­di­teľ

Ľud­mi­la Ge­bauero­vá 

Súťaže Wink

sutaz@wink.sk

Ma­na­žér inter­ne­to­vé­ho ob­sa­hu

Silvia Trnovská (trnovska.silvia@wink.sk)

Eva Gajdošová (gajdosova.eva@wink.sk)

Pred­plat­né

Mo­ni­ka Ur­ba­nec 
E-mail: pred­plat­ne@wink.sk
Tel.: +421 2 4342 0956

Reklama

Video